Yhdistyksen säännöt

SUOMEN KAINUUNHARMASYHDISTYS RY:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Suomen Kainuunharmasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Alajärvi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Kainuunharmaskasvattajien välillä, huolehtia rodun monimuotoisuuden säilyttämisestä, pyrkiä pitämään rotu puhtaana, säilyttämään kaikki isälinjat (7 kappaletta) ja toimia rodun tunnettavuuden lisäämiseksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia tai muuta toimintaa

 • järjestää eläinnäyttelytoimintaa

 • tiedottaa jäsenille ja sidosryhmille kainuunharmaisiin liittyvistä asioista

 • voi julkaista tiedotusmateriaalia

 • ylläpitää yhdistyksen kotisivuja

 • ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin ja muihin tahoihin Suomessa ja ulkomailla

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan;

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää rahankeräystä ja arpajaisia

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • järjestää maksullisia eläinarvostelutilaisuuksia tai näyttelyitä

 • myydä näyttelyissä ja muissa tilaisuuksissa yhdistyksen omia paitoja postikortteja tai muuta vastaavaa

 • hallita ja vuokrata maa-alueita toimintaansa varten

 

3. Jäsenet ja jäsenen velvollisuudet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää hallitus. Jäsenyys tulee voimaan sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden ja jäsen on suorittanut yhdistyksen vuosikokouksen päättämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun sekä jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen kunniajäseneksi kutsumista. Kunniajäsenenä voi olla nimitettynä kolme henkilöä kerrallaan.4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmilta jäsenryhmiltä päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 5 sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä jompikumpi puheenjohtajista mukaan lukien.   Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5-30.4.

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen on esitettävä yhdessä toimintakertomuksen kanssa yhdistyksen toiminnantarkastajalle kuukautta ennen vuosikokousta loppua. Toiminnantarkastajan tulee antaa toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen päättämänä ajankohtana heinä-elokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenitä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla tai henkilökohtaisella kirjeellä tai yhdistyksen Facebook-sivuilla tai yhdistyksen internet-sivuilla.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänteenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

 8. vahvistetaan jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 10. valitaan yksi tai 2 toiminnantarkastaja ja varahenkilöä tarkastamaan kuluvan vuoden tilikauden tilejä

 11. käsitellään muuta kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13.  Muut toimintaa ohjaavat säännöt.

Niissä kohdin, joista näistä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen kokousten päätöksiä.